Hjelm består af en moræneknold med stejle skrænter omgivet af et fladt marint forland med strandvolde. “Knolden” var indtil midt i 60’erne drevet som landbrug med et mindre areal mod nord tilplantet med sitkagran.

Natur

Hjelm er yngleplads for mange fuglearter. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening, der jævnligt foretager optællinger på Hjelm, er der i alt registreret 124 fuglearter på og omkring Hjelm.
Bl.a. findes der store kolonier af sølv- silde- og stormmåger og et mindre antal edderfugle. Dertil kommer havterner, strandskader og lappedykkere. Endvidere sjældne arter som tejst og toppet skallesluger.
Kilde: Dansk Ornitologisk Forening, status 2010.
I yngletiden, fra 15. marts – 15. juli, er det IKKE tilladt at færdes i yngleområderne